Публічна оферта ГО «Фундація Течія»
про надання благодійної допомоги (пожертви)
 

1. Загальні положення


1.1. Даний документ є пропозицією (офертою) Громадської організації «Фундація
Течія», в особі Президента Крота Олега Олександровича, який діє на підставі статуту
(надалі – «Фундація Течія») укласти договір про надання благодійної допомоги
(пожертви) (надалі – «Договір») на умовах, наведених в цій оферті, з кожною особою,
що є користувачем веб-сайту Фундації Течія, доступним за доменом: https://techiia-
fund.org/ (далі – «Сайт»), та яка бажає надати благодійну допомогу (пожертву) і
виявила намір прийняти цю оферту (надалі – «Благодійник»). Фундація Течія та
Благодійник надалі іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».
1.2. Оферта є чинною з моменту її публікації на Сайті та може бути змінена або
відкликана у будь-який час до її прийняття (акцепту) Благодійником.
1.3. Умови Договору визначені у Розділах 2-7 цієї оферти.
1.4. Повним і безумовним прийняттям оферти є здійснення Благодійником благодійної
допомоги (пожертви) на користь Фундації Течія шляхом передачі майна або
надсилання коштів за допомогою платіжних систем на Сайті чи перерахування на
розрахунковий рахунок Фундації Течія через установи банків (надалі – «Акцепт»).
1.5. Моментом Акцепту та укладення Договору є день передачі майна або зарахування
коштів на банківський розрахунковий рахунок Фундації Течія.


2. Предмет договору


2.1. За Договором Благодійник добровільно та безоплатно передає Фундації Течія у
власність майно або грошові кошти (благодійну допомогу) для досягнення завдань та
цілей діяльності Фундації Течія, визначених у її статуті або інших рішеннях органів
управління.
2.2. Фундація Течія самостійно визначає напрями використання благодійної допомоги
(пожертви) в рамках власної статутної діяльності, досягнення її цілей, завдань,
реалізації програм та окремих проектів (надалі – «Цілі використання»).
2.3. Благодійник під час Акцепту цієї оферти за бажанням може вказати цільове
призначення благодійної допомоги (пожертви), обравши серед оголошених програм та
проектів Фундації Течія. В іншому випадку, Благодійник погоджується з Цілями
використання відповідно до п. 2.2. Договору.
2.4. Передача Благодійником грошових коштів за Договором визнається благодійною
пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та
благодійні організації» та у разі здійснення пожертви валютних цінностей не підлягає
обов’язковому нотаріальному посвідченню.
2.5. Благодійна допомога (пожертва) за цим Договором надається Благодійником без
відкладальних або скасувальних обставин.
2.6. Фундація Течія не веде свою діяльність з метою отримання прибутку.
2.7. За Договором не передбачається сплата будь-якої винагороди або компенсації
Благодійнику від імені або за дорученням Фундації Течія або отримання
Благодійником прибутку.


3. Права та обовʼязки Сторін


3.1. Фундація Течія зобовʼязується використовувати благодійну допомогу (пожертву)
Благодійника на Цілі використання та у відповідності із законодавством України.
3.2. Фундація Течія має право:

3.2.1. самостійно визначати строки та порядок використання благодійної допомоги
(пожертви) на Цілі використання;
3.2.2. без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання пожертви в
межах статутної діяльності Фундації Течія, якщо зазначені зміни, на розсуд Фундації
Течія, більш ефективно сприятимуть досягненню мети діяльності Фундації Течія;
3.2.3. без погодження з Благодійником використовувати частину благодійної допомоги
(пожертви) на адміністративні та інші витрати Фундації Течія, у розмірі не більшому,
ніж це передбачено законодавством України.
3.3. Благодійник має право на отримання інформації про використання його
благодійної допомоги (пожертви) для здійснення контролю за її цільовим
використанням. З метою підтвердження використання благодійних пожертв на Цілі
використання, Фундація Течія може публікувати звітність на Сайті. За письмовим
запитом Благодійника Фундація Течія може також підтвердити цільове використання
благодійної допомоги (пожертви) додатковими документами. Інша інформація
надається Фундацією Течія у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством
України.
3.4. Наданням благодійної допомоги (пожертви) Благодійник беззастережно стверджує,
що він має повну цивільну дієздатність, усвідомлює наслідки своїх дій та добровільно
здійснює пожертву, що він має право розпоряджатись грошовими коштами,
переданими у якості благодійної допомоги (пожертви) Фундації Течія, що дані грошові
кошти не були набуті з порушенням норм Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення», а також що Благодійник не порушує будь-які інші норми чинного
законодавства України та / або права третіх осіб шляхом здійснення благодійної
допомоги (пожертви).


4. Порядок надання благодійної допомоги


4.1. Благодійна допомога (пожертва) надається шляхом передачі майна Благодійником,
що підтверджується актом приймання-передачі майна чи товарно-транспортними
накладними або шляхом здійснення грошового переказу на користь Фундації Течія за
допомогою платіжних систем на Сайті чи перерахування на розрахунковий рахунок
Фундації Течія через установи банків.
4.2. Розмір благодійної допомоги (пожертви) визначається Благодійником добровільно
та самостійно.
4.3. Благодійна допомога (пожертва) не підлягає поверненню, окрім випадків прямо
визначених у законодавстві України.
4.4. Усі витрати по передачі майна та/або сплаті сум (комісій), повʼязаних з доставкою,
перерахуванням і зарахуванням благодійної допомоги (пожертви), несе Благодійник.


5. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів


5.1. За невиконання чи неналежне виконання положень Договору Сторони несуть
відповідальність, визначену чинним законодавством України.
5.2. У випадку предʼявлення претензій третіх Сторін до Фундації Течія у звʼязку з
наданням Благодійником благодійної пожертви та / або порушенням Благодійником
гарантій згідно п. 3.4. Договору, Благодійник зобовʼязується самостійно врегулювати
такі претензії третіх сторін та відшкодувати Фундації Течія всі завдані збитки, у тому
числі витрати Фундації Течія, понесені у звʼязку з такими претензіями, зокрема, але не
виключно витрати на правничу допомогу, судові збори, тощо.
5.3. У випадку виникнення спорів між Сторонами, вони вживають заходи для
вирішення їх шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом

переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним
законодавством України.


6. Строк дії та порядок укладення Договору


6.1. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту та діє до використання
благодійної допомоги (пожертви) на Цілі використання, а в частині відповідальності та
обовʼязків, зазначених у п. 3.3., 3.4. – протягом 3 (трьох) років з моменту укладення
Договору.
6.2. Сторони, відповідно до ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 207 Цивільного кодексу України,
уклали даний Договір за допомогою технічних засобів зв’язку, шляхом фіксації його
змісту у публічній оферті (пропозиції), доступній за посиланням: https://techiia-fund.org/public-offer,
Правилах використання Сайту та Політиці приватності, а також у листах, актах
приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних дорученнях та
інших документах, якими обмінялися Сторони або надсилалися ними до інформаційно-
телекомунікаційних систем.


7. Заключні положення


7.1. Договір регулюється матеріальним та процесуальним правом України.
7.2. Правила використання Сайту, розміщені за посиланням https://techiia-fund.org/terms-of-use, а також
Політика приватності, яка визначає порядок обробки персональних даних користувачів
Сайту, розміщена за посиланням https://techiia-fund.org/privacy-policy, є невідʼємними частинами Договору та є
обовʼязковими для виконання Сторонами.
7.3. Сторони погодили, що друкована копія Договору та оферти й будь-яких
повідомлень/листів, якими обмінялись Сторони, є допустимим доказом у суді для
вирішення спорів, що можуть виникнути на підставі або у звʼязку з Договором.
7.4. Версія Договору українською мовою розміщена за посиланням: https://techiia-fund.org/public-offer, а
англійською мовою – за посиланням: https://techiia-fund.org/en/public-offer. У випадку розбіжностей між мовними
версіями, версія Договору українською мовою матиме переважну силу.


8. Реквізити Фундації Течія


Назва: ГО «Фундація Течія
Код ЄДРПОУ: 43166700
Юридична адреса: 02095, Україна, м. Київ, вул. Княжий Затон, 16-Б
Фізична адреса: 02081, Україна, м. Київ, Дніпровська набережна, 21
Мультивалютний рахунок:
Код IBAN (українська гривня): UA 29 339050 00000 26007001091361
Код IBAN (долар США): UA 29 339050 00000 26007001091361
Код IBAN (Євро): UA 29 339050 00000 26007001091361
Назва банку: CRYSTALBANK JOINT STOCK COMPANY
SWIFT-код банку/BIC: CRBPUAUK
Посередницька установа:
Назва банку: ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК КИЇВ UA
FUIBUA2X
через
Назва банку: The BANK of NEW YORK MELLON, Нью-Йорк. США

SWIFT-код банку/BIC: IRVTUS3N

ua en